Často kladené dotazy

Co je předsednictví EU? 

Pod pojmem předsednictví EU se obecně rozumí předsedání jedné členské země v Radě Evropské unie. Členské státy se v této funkci střídají každých šest měsíců. Během této doby je předsedající stát „hlasem i tváří“ EU: mluví za všech sedmadvacet členských států. Zároveň připravuje a vede jednání Rady EU, zastupuje ji na jednáních s ostatními unijními institucemi (Evropský parlament, Evropská komise) a v neposlední řadě reprezentuje Unii navenek, například v mezinárodních organizacích a v jednáních se třetími zeměmi.

V době předsednictví se v Bruselu, v předsedající zemi i jinde ve světě koná na tři tisíce jednání na různých úrovních, od nejvyšší až po nejnižší. V průměru je tedy třeba zajistit zhruba dvacet pět jednání denně.

nahoru

Proč je předsednictví důležité a náročné zároveň? 

Jde bezpochyby o jeden z nejnáročnějších úkolů, který vyplývá z členství v EU. Předsedající země koordinuje přijímání politických rozhodnutí a zprostředkovává kompromisy mezi členskými státy Evropské unie.

Bude-li české předsednictví úspěšné, zvýší se prestiž ČR v EU i ve světě. Předsednictví otestuje diplomatické a organizační schopnosti ČR. Hlavním cílem České republiky je obstát a potvrdit roli schopné a vyspělé země, která má pevné místo mezi ostatními státy Evropské unie.

nahoru

Motto českého předsednictví – Evropa bez bariér 

Mottem, schváleným českou vládou v únoru 2007, vyjadřuje Česká republika vůli k odstraňování zbývajících překážek mezi členskými státy EU, zejména v oblasti vnitřního trhu – volného pohybu zboží, služeb, osob a kapitálu, včetně komplikovaných právních předpisů EU i členských států. Tyto překážky nedovolují plně využít potenciálu jednotlivých států, ani Evropské unie jako celku. Motto zároveň vyjadřuje otevřenost Evropy navenek, vůči celému světu.

V roce 2009 si také připomeneme dvacet let od pádu železné opony a pět let od historicky největšího rozšíření Evropské unie. Proto má motto českého předsednictví také symbolický rozměr.

nahoru

Co je to týmové předsednictví a osmnáctiměsíční program? 

Tři po sobě následující předsednické země spolupracují na osmnáctiměsíčním programu svých předsednictví s cílem zajistit lepší kontinuitu práce Rady EU. Jedná se především o agendy, které po sobě navzájem „zdědí“ a které se nepodaří vyřešit v rámci jednoho předsednictví.

Česká republika utvoří takzvané trio s Francií a Švédskem na období od 1. července 2008 do 31. prosince 2009. Jednání na politické úrovni s partnery zahájila ČR oficiálně v září 2007 v Praze.

nahoru

Co je Rada EU? 

Rada EU (dříve Rada ministrů), neboli zjednodušeně Rada, je vedle Evropské komise a Evropského parlamentu jedním z hlavních hráčů v evropském rozhodovacím procesu. Společně s Evropským parlamentem schvaluje právní předpisy EU a další rozhodnutí. Rada je složená z národních ministrů, kteří zastupují jednotlivé členské státy.

nahoru

Jaký je rozdíl mezi Evropskou radou, Radou EU a Radou Evropy? 

Jak se od Rady EU liší Evropská rada a Rada Evropy? Evropská rada je vrcholným orgánem Evropské unie, na jejíchž zasedáních se setkávají nejvyšší političtí představitelé všech členských zemí (předsedové vlád nebo prezidenti). Jejím úkolem je především určovat směr vývoje evropské integrace a nalézat společné politické řešení aktuálních otázek.

Rada Evropy není institucí Evropské unie. Jedná se o samostatnou mezinárodní organizaci, která byla založena již v roce 1949 a jejím hlavním úkolem je ochrana lidských práv a parlamentní demokracie. Jejími členy je sedmačtyřicet zemí a sídlí ve Štrasburku. Nejznámější institucí Rady Evropy je Evropský soud pro lidská práva.

nahoru

Co jsou priority předsednictví? 

Každá předsedající země představí na začátku svého funkčního období Radě EU a Evropskému parlamentu své priority, to je hlavní cíle, kterých hodlá v průběhu svého předsednictví dosáhnout. Tyto cíle vycházejí z aktuální situace v EU a odrážejí výzvy, jimž Unie v daném období čelí a které jsou z hlediska dané země významné.

Česká republika se při výběru priorit řídí nejen vlastními preferencemi, ale musí rovněž zohlednit plány Evropské komise či zájmy Francie a Švédska, s nimiž sestavuje společný program. Dále musí brát v potaz také dlouhodobé směřování EU nebo očekávaný celosvětový politický a hospodářský vývoj období, v němž se předsednictví uskuteční.

nahoru

Jak se utvářely priority českého předsednictví? 

Již v únoru 2007 schválila česká vláda pracovní dokument jako základ pro diskusi, jejímž výstupem byly priority českého předsednictví – proreformní, ale konsensuální. Osloveni byli poslanci a senátoři v zahraničním a evropském výboru obou komor Parlamentu, čeští europoslanci, Asociace krajů ČR, Svaz měst a obcí, sociální partneři a odborníci z akademické, neziskové i podnikatelské sféry. Výsledkem připomínek je přepracovaný dokument k prioritám předsednictví ČR, který schválil v říjnu vládní výbor pro EU a který byl poté zveřejněn na vládním webu.

nahoru

Jak předsednictví funguje v praxi? 

Předsedající země má za úkol organizačně a technicky zajistit, svolávat a řídit všechna zasedání Rady a jejích pracovních skupin, které projednávají legislativu EU, připravovat agendu těchto jednání a určovat pořadí projednávaných otázek podle svých priorit. Další významnou úlohou předsedající země je usilovat o vytváření všeobecně přijatelných kompromisů. Při závažných jednáních o kontroverzních tématech, kdy mají jednotlivé země rozdílné názory, působí předsednická země jako „vyjednavač“ usilující o dosažení shody. Tuto roli budou vykonávat především čeští ministři, na úrovni pracovních skupin pak čeští předsedové skupin, které do Bruselu vyšlou jednotlivá ministerstva z řad svých úředníků.

Jménem EU jedná předsedající země také se třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi a zastupuje Radu EU při jednáních s ostatními institucemi EU, zejména s Evropským parlamentem a Evropskou komisí.

nahoru

Kdo koordinoval přípravu předsednictví v ČR? 

V únoru 2007 vznikl v rámci Úřadu vlády ČR koordinační útvar, jehož řízením vláda pověřila místopředsedu vlády pro evropské záležitosti RNDr. Alexandra Vondru (*). Útvar zajišťuje celkovou koordinaci a komunikaci příprav České republiky na její předsednictví v Radě EU. Sekce pro předsednictví ČR v Radě EU, kterou vede náměstkyně PhDr. Jana Hendrichová, se stará o to, aby vše běželo hladce po logisticko-organizační stránce. Náměstek ing. Marek Mora stojí v čele Sekce pro evropské záležitosti, která zajišťuje obsahovou přípravu předsednictví a současně i koordinační a analytickou přípravu českých pozic na jednání v EU.

nahoru

Kolik úředníků zajišťuje průběh českého předsednictví? 

Státní správu posílilo celkem 365 lidí. Zvýšený počet pracovních míst ve státní správě je mimořádný a přechodný: má umožnit zvládnout velký počet jednání a objem práce při přípravě i během předsednictví. Vytvořená úřednická místa se budou od druhé poloviny roku 2009 postupně snižovat, až budou nejpozději do konce roku 2009 zrušena.

nahoru

Kdo zajišťuje tlumočení a do kterých jazyků jsou jednání tlumočena? 

Tlumočení neformálních ministerských zasedání na území ČR zajišťuje tlumočnická služba Evropské komise. Tlumočení ostatních zasedání na nižší úrovni bude zabezpečeno centrálně, prostřednictvím tlumočnické agentury. Počet jazyků se bude lišit podle úrovně a druhu zasedání.

Jednání na ministerské úrovni budou podle zvyklostí tlumočena z angličtiny, francouzštiny, němčiny, italštiny a španělštiny do všech těchto jazyků. V případě českého předsednictví bude tlumočení rozšířeno u řady jednání o češtinu. Zasedání nižší úrovně budou standardně tlumočena v angličtině, francouzštině a češtině, případně mohou být i bez tlumočení – záleží na praxi daného zasedání.

nahoru

Znamená předsednictví zvýšené bezpečnostní riziko? 

Konání předsednických akcí samo o sobě zvýšené bezpečnostní riziko nepředstavuje. Jedná se totiž většinou o akce menšího rozsahu, než tomu bylo například v případě výročního zasedání Světové banky a Mezinárodního měnového fondu v roce 2000 nebo Summitu NATO v Praze v roce 2002. Zasedání, která budou v České republice v rámci předsednictví organizována, budou mít neformální charakter.

nahoru

Kdo je odpovědný za bezpečnost během předsednictví? 

Odpovědnost za veškerá bezpečnostní opatření při akcích předsednictví na území ČR ponese Ministerstvo vnitra ČR a jemu podřízené složky Policie České republiky. V průběhu ministerských zasedání pořádaných na našem území bude posílena bezpečnost v místech konání zasedání.

Bude posílena přítomnost policie, dále bude omezen přístup ke konkrétním místům zasedání a je nutné počítat i s dílčími dopravními omezeními v souvislosti s přepravou delegátů.

nahoru

Je české předsednictví jen o politických jednáních? 

Nikoliv. Oficiální program českého předsednictví doplňují zajímavé doprovodné kulturní akce, a to jak v hlavním městě a regionech ČR, tak i v Bruselu a jinde v zahraničí. Na začátek a ke konci každého předsednictví se obvykle konají zahajovací a závěrečné kulturní akce. V případě českého předsednictví budou propojeny hlavní ideovou linkou „Evropa bez bariér“ a využijí protikladů mezi zimou, kdy české předsednictví začíná, a létem, kdy skončí. Předsednictví zahájí reprezentativní koncert vážné hudby, zakončení se zaměří na širokou veřejnost prostřednictvím hudebního festivalu pod širým nebem.

nahoru


(*) Poslanecká sněmovna vyslovila nedůvěru vládě Mirka Topolánka 24.3.2009. Novým premiérem byl 9. dubna 2009 jmenován Jan Fischer. 

Datum aktualizace: 16.8.2011 16:02

nahoru

přímé odkazy

  

Kvíz

E-pohlednice

Chat

Kalendář

Předchozí měsíc červen 2009 Následující měsíc
Po Út St Čt So Ne
1.6. - seznam událostí 2.6. - seznam událostí 3.6. - seznam událostí 4.6. - seznam událostí 5.6. - seznam událostí 6.6. - seznam událostí 7.6. - seznam událostí
8.6. - seznam událostí 9.6. - seznam událostí 10.6. - seznam událostí 11.6. - seznam událostí 12.6. - seznam událostí 13.6. - seznam událostí 14.6. - žádná událost
15.6. - seznam událostí 16.6. - seznam událostí 17.6. - seznam událostí 18.6. - seznam událostí 19.6. - seznam událostí 20.6. - žádná událost 21.6. - žádná událost
22.6. - seznam událostí 23.6. - seznam událostí 24.6. - seznam událostí 25.6. - seznam událostí 26.6. - seznam událostí 27.6. - seznam událostí 28.6. - seznam událostí
29.6. - seznam událostí 30.6. - seznam událostí

rychlá navigace