Obchodní příležitosti v České republice

Trend silné ekonomické aktivity i zmírňování některých národohospodářských nerovnováh patří v posledních letech mezi základní tendence ve vývoji české ekonomiky. Po růstu o 6,4 procenta v předchozích dvou letech se výkon ekonomiky vyjádřený hrubým domácím produktem (HDP) zvýšil v roce 2007 meziročně reálně o 6,5 procenta.

Výkon a struktura ekonomiky

Díky vyšší dynamice hospodářského růstu dosáhla ČR ve srovnání s průměrem Evropské unie (EU) v roce 2007 růstu o 2,9 procenta a posílila mezinárodní ekonomické pozice charakterizované objemem HDP na obyvatele. Podle odhadů dosahuje ČR v tomto ukazateli (v paritě kupní síly) již osmdesát dva procent úrovně průměru EU-27. V absolutním vyjádření dosáhl HDP v roce 2007 v běžných cenách
3 558 miliard korun (sto dvacet osm miliard eur). Oproti výkonům ekonomiky v polovině devadesátých let je tak již více než dvojnásobný.

V odvětvové struktuře (dle hrubé přidané hodnoty v běžných cenách) činí dominantní podíl průmyslu třicet dva procent, a to hlavně zásluhou zpracovatelského průmyslu (podíl 27,5 procenta). Podíl hrubé přidané hodnoty zemědělství činí 2,8 procenta a podíl stavebnictví 6,4 procenta. Podíl celkových služeb na hrubé přidané hodnotě se aktuálně pohybuje mírně pod šedesáti procenty. Jedná se o vnitřní obchod a služby podporující turistický ruch, ale také o finanční a telekomunikační služby či služby určené pro podnikatele.

V nejsilnějším zpracovatelském průmyslu se nejrychleji rozvíjela odvětví, která vytvářejí vysokou přidanou hodnotu. Jedná se o výrobu dopravních prostředků, výrobu strojů a zařízení, výrobu elektrických a optických přístrojů a o odvětví, která jsou jejich rozhodujícími subdodavateli (zejména gumárenský průmysl a výroba plastů). Naopak mezi útlumová odvětví nadále patří ta, která jsou náročná na méně kvalifikovanou pracovní sílu (textilní, oděvní a kožedělný průmysl). 

Příznivý vývoj české ekonomiky úzce souvisí také s aktivitou na poli investic, včetně přímých zahraničních investic (PZI). Ty dosáhly v roce 2007 objemu 185,3 miliardy korun (to je přibližně 6,7 miliardy eur). Pozitivně lze hodnotit příznivou skladbu PZI, kde nyní převažují investice do odvětví a oborů, které vytvářejí vyšší přidanou hodnotu. Bezmála devadesát procent objemu PZI pochází z EU-25.

Z hlediska dalšího růstu konkurenceschopnosti průmyslu i dalších odvětví pokračuje příznivá vývojová tendence, kdy růst produktivity práce (HDP na pracovníka) předstihuje růst mezd.

Trh práce

Určité strukturální nedostatky v nabídce pracovní síly ve stavebnictví a v průmyslu v posledních dvou letech oslabují celkově pozitivní tendence na trhu práce, jež jinak charakterizuje zvýšení zaměstnanosti a snížení míry nezaměstnanosti. Počet pracovníků v národním hospodářství se pohybuje mírně pod pět miliony osob a míra nezaměstnanosti činí okolo 6,5 procenta. Míra zaměstnanosti, to je podíl počtu osob s jediným nebo hlavním zaměstnáním na počtu všech osob starších patnácti let, dosahuje téměř šedesáti procent. Podíl žen na celkové zaměstnanosti činí čtyřicet tři procent. Průměrná měsíční nominální mzda zaměstnanců v národním hospodářství převyšuje dvacet tisíc korun, to je zhruba sedm set dvacet eur.

Struktura zaměstnanosti podle základních sektorů národního hospodářství se v ČR za posledních deset let výrazně změnila. V primárním sektoru (zemědělství, lesnictví, rybolov), kde od devadesátých let zaměstnanost klesá, se počet pracovníků ustálil na 3,6 procenta celkové zaměstnanosti. V sekundárním sektoru (průmysl, stavebnictví) dosahuje počet pracovníků podílu na celkové zaměstnanosti přes čtyřicet procent. Zaměstnanost dlouhodobě roste především v terciárním sektoru (služby), s podílem přes padesát šest procent.

Vývoj inflace a měnového kurzu

V předešlých dvou letech se relativně nízká a stabilní inflace v průběhu roku 2007 mírně zrychlila na 2,8 procenta. Důvodem byl, kromě dopadů administrativních opatření (změny sazby DPH), především růst cen energií a potravin. Na druhé straně působila protiinflačně silná koruna.

Česká koruna sleduje především vývoj eurodolarového trhu, pohyb měn středoevropského regionu a globální tok spekulativního kapitálu. Zatímco v roce 1999 se kurz české koruny vůči euru pohyboval kolem 37 CZK/EUR, v roce 2007 to již bylo něco málo pod 28 CZK/EUR. Vůči americkému dolaru byl vývoj podobný, tendence k posilování jsou zde však ještě o něco silnější. V roce 1999 činil kurz 34,6 CZK/USD, v roce 2007 to bylo již 20,3 CZK/USD. Vývoj v roce 2008 pak stlačil úroveň kurzu až na úroveň kolem 16 CZK/USD.

Příprava na vstup do eurozóny

Česká republika se stala členskou zemí Evropské unie v květnu 2004. Od té doby se Česká národní banka (ČNB) i jednotlivá klíčová ministerstva připravují na zavedení jednotné evropské měny – eura. Pro přistoupení ke společné měně byl připraven „Národní plán zavedení eura v ČR“, jehož plnění je pravidelně, vždy jedenkrát ročně kontrolováno. Co se týká jednotlivých nominálních konvergenčních kritérií, kromě kritéria kurzového, které je vázáno na minimálně dvouletou účast v kurzovém mechanismu ERM II, a kritéria cenové stability, kde nastal výkyv až v posledním období, plní ČR ostatní podmínky přistoupení k eurozóně velmi dobře.

Vládní deficit činil v roce 2007 přes padesát šest miliard korun (to jsou dvě miliardy eur). Ve vztahu k HDP je to 1,6 procenta (dle maastrichtských kritérií by neměl překročit tři procenta HDP). Také další kritérium, podíl vládního dluhu k objemu HDP, plní Česká republika s dostatečnou rezervou – dlouhodobě se pohybuje pod úrovní třiceti procent HDP. Podle maastrichtských kritérií by přitom výše vládního dluhu neměla překročit šedesát procent HDP.

Zahraniční obchod

Pro ekonomický prostor současné České republiky měl vždy zcela mimořádný význam zahraniční obchod. Nejinak je tomu i dnes, kdy se ČR řadí k nejotevřenějším evropským i světovým ekonomikám. Stále pokračuje tendence předstihu růstu reálného vývozu zboží a služeb před růstem jejich dovozu. Tento vývoj svědčí o dobré exportní kondici české ekonomiky, ale i o její značné dovozní náročnosti.

Převaha vývozu nad dovozem vyústila v rekordní přebytek obchodní bilance (osmdesát pět miliard korun v běžných cenách, to je zhruba tři miliardy eur), který byl proti roku 2006 více než dvojnásobný. Česká republika jako jediná z nových členských států Evropské unie vykázala kladné saldo zahraničního obchodu. Obrat zahraničního obchodu činil 4 859,7 miliardy korun, z toho na vývoz připadlo 2 472,4 (osmdesát devět miliard eur) a na dovoz 2 387,4 miliardy korun (osmdesát šest miliard eur).

V oblasti zahraničního obchodu je pozoruhodná především zásadní změna ve směřování českého vývozu. Obchod s ostatními členskými státy EU je dnes pro českou ekonomiku klíčový nejen objemem, ale i tím, že značně umazává nepříznivou bilanci s ostatními zeměmi. Na počátku devadesátých let se vyvážely ve velkém suroviny a hrubě zpracované výrobky, zatímco dnes tvoří jádro vývozu strojírenské výrobky. Podíl strojů a dopravních prostředků dnes činí téměř padesát pět procent vývozu, přičemž v polovině devadesátých let se pohyboval na úrovni třiceti procent. Namísto hotových výrobků se v současnosti dováží zejména prvotní suroviny (například ropa), jejichž zdroji ČR nedisponuje a které jsou zpracovávány až na jejím území.

Odkazy:

 
 
 

Datum aktualizace: 16.8.2011 16:02

nahoru

přímé odkazy

  

Kvíz

E-pohlednice

Chat

Kalendář

Předchozí měsíc červen 2009 Následující měsíc
Po Út St Čt So Ne
1.6. - seznam událostí 2.6. - seznam událostí 3.6. - seznam událostí 4.6. - seznam událostí 5.6. - seznam událostí 6.6. - seznam událostí 7.6. - seznam událostí
8.6. - seznam událostí 9.6. - seznam událostí 10.6. - seznam událostí 11.6. - seznam událostí 12.6. - seznam událostí 13.6. - seznam událostí 14.6. - žádná událost
15.6. - seznam událostí 16.6. - seznam událostí 17.6. - seznam událostí 18.6. - seznam událostí 19.6. - seznam událostí 20.6. - žádná událost 21.6. - žádná událost
22.6. - seznam událostí 23.6. - seznam událostí 24.6. - seznam událostí 25.6. - seznam událostí 26.6. - seznam událostí 27.6. - seznam událostí 28.6. - seznam událostí
29.6. - seznam událostí 30.6. - seznam událostí

rychlá navigace