Společná rybářská politika

Využívání zásob ryb a všech zdrojů rybolovu udržitelným způsobem je hlavním úkolem Společné rybářské politiky (SRP). V rámci tohoto cíle jsou upřednostňovány takové metody rybolovu, které jsou šetrné k životnímu prostředí.

Společná rybářská politika garantovaná všemi členskými státy Evropské unie (EU) je základním instrumentem pro řízení rybolovu a akvakultury a má následující prioritní oblasti:

  • Řeší zachování, řízení a udržitelné využívání zdrojů ryb a ostatních vodních živočichů
  • Omezuje dopady rybolovu na životní prostředí
  • Zajišťuje strukturální politiku a stanovuje podmínky přístupu k rybolovu a využívání    rybolovných zdrojů
  • Provádí řízení rybářské flotily EU s cílem dosažení vyrovnanosti mezi její kapacitou a množstvím rybolovných zdrojů
  • Řídí společnou organizaci trhu s cílem zajistit vyrovnanost mezi potřebami trhu Společenství a zájmy evropských rybářů
  • Řeší otázky mezinárodních vztahů v oblasti rybolovu a vztahy se třetími zeměmi (bilaterální dohody)
  • Zajišťuje mechanismy kontrolní činnosti EU

Česká republika se připojuje k celosvětové snaze o zachování biodiverzity nejen v rámci moří, ale i ve vodních tocích v navazujících úmořích. Aby odstranila negativní vlivy lidské činnosti na vodní prostředí, využívá ČR na svém území nejen vědeckotechnickou základnu, odborné školství, ale také dlouholeté zkušenosti se specifickým odchovem zejména kaprovitých ryb v rybnících.

Priority českého předsednictví

Obecným cílem, o jehož dosažení bude předsednictví usilovat, je udržitelné řízení rybolovných zdrojů, aby byly v odvětví rybolovu a v regionech závislých na rybolovu vytvářeny udržitelné ekologické, hospodářské a sociální podmínky. Tímto přístupem se bude předsednictví řídit při diskuzích a případných úpravách návrhů nařízení o celkových přípustných odlovech a kvótách, o víceletých plánech obnovy a řízení. Mezi prioritní témata, jež budou řešeny v rámci českého předsednictví v první polovině roku 2009, budou patřit: Technická opatření v oblasti rybolovu, zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel Společné rybářské politiky, problematika týkající se zásob štikozubce obecného v severních oblastech, problematika týkající se zásob kranase obecného a zásob tuňáka obecného. Dále budou řešeny rovněž otázky ochrany žraloků, problematika evropské akvakultury, dokument Komise týkající se reformy a zjednodušení Společné rybářské politiky. V rámci bilaterálních dohod o rybolovu mezi Společenstvím a třetími zeměmi budou realizovány konzultace s Guineou Bissau a Mauritiem s cílem obnovení platnosti uzavřených protokolů, které znovu umožní pokračovat v rybolovu u plavidel Společenství ve výsostných vodách těchto zemí. Dále je v plánu zahájit projednávání problematiky týkající se vysoce stěhovavých rybích druhů a sardele. 

Na všech úrovních bude předsednictví rozhodným způsobem prosazovat vnější aspekty společné rybářské politiky. Za tímto účelem podpoří předsednictví aktivní úlohu EU v mezinárodních organizacích, jako je OSN, FAO a OECD, a v regionálních organizacích, přičemž se zaměří na posílení provádění přijatých závazků a jejich dodržování. Pokud jde o bilaterální dohody o rybolovu, bude předsednictví usilovat o dosažení cíle, jímž je zachování stabilních vztahů s třetími zeměmi. V těchto souvislostech je důležité podporovat doporučení mezinárodních organizací k řízení rybolovu, která jsou vytvářena na základě  nejnovějších výsledků výzkumné činnosti.

Vzhledem ke vzrůstajícímu nedostatku mnoha rybolovných zdrojů je v současnosti stále více zřejmá potřeba udržitelného a odpovědného rybolovu, avšak i za těchto stávajících podmínek nebude schopen rybolov samotný uspokojit poptávku obyvatel po potravinách vyrobených z ryb. V současné době téměř polovina celosvětově spotřebovaných ryb pochází z akvakultury. Za těchto okolností bude akvakultura hrát do budoucna stále významnější úlohu vedle mořského rybolovu a bude jej doplňovat ve stále vyšší míře.

Rozvoj tohoto hospodářského odvětví by měl být rovněž prioritou Evropské unie. Pro Českou republiku, která  patří k předním evropským akvakulturním producentům, je akvakultura velmi důležité téma, kterému je nutné věnovat pozornost. Jedním z cílů českého předsednictví proto bude poukázat na význam sladkovodní akvakultury jak v rámci EU, tak na mezinárodní úrovni.

Datum aktualizace: 16.8.2011 16:01

nahoru

přímé odkazy

  

Kvíz

E-pohlednice

Chat

Kalendář

Předchozí měsíc červen 2009 Následující měsíc
Po Út St Čt So Ne
1.6. - seznam událostí 2.6. - seznam událostí 3.6. - seznam událostí 4.6. - seznam událostí 5.6. - seznam událostí 6.6. - seznam událostí 7.6. - seznam událostí
8.6. - seznam událostí 9.6. - seznam událostí 10.6. - seznam událostí 11.6. - seznam událostí 12.6. - seznam událostí 13.6. - seznam událostí 14.6. - žádná událost
15.6. - seznam událostí 16.6. - seznam událostí 17.6. - seznam událostí 18.6. - seznam událostí 19.6. - seznam událostí 20.6. - žádná událost 21.6. - žádná událost
22.6. - seznam událostí 23.6. - seznam událostí 24.6. - seznam událostí 25.6. - seznam událostí 26.6. - seznam událostí 27.6. - seznam událostí 28.6. - seznam událostí
29.6. - seznam událostí 30.6. - seznam událostí

rychlá navigace