Lesní hospodářství

Lesy jsou významným krajinným prvkem a zároveň bohatstvím i nenahraditelnou složkou životního prostředí. Kromě poskytování dřeva jako obnovitelné suroviny a role, jakou hrají v rozvoji venkova, lesy poskytují zcela základní environmentální, ochranné, sociální a další služby.

Pro Evropskou unii (EU) je charakteristická velká pestrost lesních typů, stejně tak jako velké rozdíly v lesnatosti, struktuře vlastnictví i v socio-ekonomických podmínkách. I z tohoto důvodu neexistuje žádná společná lesnická politika. Základem posílení koordinace mezi členskými státy EU se stala Lesnická strategie EU přijatá v roce 1998, kterou iniciovaly tehdy přistupující státy s vlivným lesnickým sektorem. Tato strategie je založena na multifunkčním chápání lesů a hlásí se k principům jejich trvale udržitelného obhospodařování.

V souvislosti s rozšířením EU o další lesnicky významné země byl v červnu 2006 přijat Akční plán pro lesnictví, který reagoval na změny v lesnickém sektoru v rozšířené EU a současně posílil realizační fázi lesnické strategie.


Priority předsednictví České republiky v Radě EU v oblasti lesního hospodářství

1) 8. zasedání Fóra Spojených národů o lesích (UNFF 8)

Fórum Spojených národů o lesích bylo ustanoveno v roce 2000, navazuje na pětiletý lesnicko-politický dialog v rámci Mezivládního panelu o lesích (IPF) a Mezivládního fóra o lesích (IFF). V říjnu 2000 bylo UNFF rezolucí ECOSOC ustanoveno jako orgán OSN, jehož hlavním cílem je podporovat hospodaření, ochranu a trvale udržitelný rozvoj ve všech typech lesů.
V roce 2007 na UNFF 7 byly přijaty dva důležité dokumenty, které zaručily pokračování práce fóra. Jde o právně nezávazný nástroj pro všechny typy lesů a víceletý program práce. Další plánované zasedání UNFF 8 proběhne v termínu od 20. dubna do 1. května 2009.

Souhrnnými tématy s jednotlivými podtématy pro jednání UNFF 8 v roce 2009 jsou:

  • Lesy v měnícím se životním prostředí:

a. lesy a klimatická změna

b. zastavení ztráty lesnatosti, ochrana proti degradaci půdy všech typů lesů a zamezit odlesňování, včetně zemí s nízkou lesnatostí,

c. lesy a ochrana biodiverzity, včetně chráněných území;

  • Nástroje implementace SFM:

a. rozhodnutí o dobrovolném globálním finančním nástroji, portfoliu a lesním finančním rámci.

V případě UNFF se nepředpokládá žádný výrazný přímý dopad na ČR, výstupy bude třeba reflektovat v národních lesnicko-politických dokumentech (národní lesnický program) a postupně zapracovat do různých nástrojů legislativní, finanční či informační povahy. Cílem těchto procesů je však spíše prosazovat požadavky EU na globální úrovni a zvýšit úroveň obhospodařování a ochrany lesů ve světě.

V otázce financování trvale udržitelného hospodaření v lesích se ČR kloní k efektivnímu využívání stávajících zdrojů financování a odmítá vytváření nového globálního fondu pro lesy.
Co se týče tématu "Lesy v měnícím se životním prostředí", očekává ČR výstup v podobě rozhodnutí (nikoli pouze diskusi a souhrn předsedy), které vyšle signál o roli lesů a lesního hospodářství v ochraně biologické rozmanitosti lesů a v omezování a adaptaci na klimatickou změnu (včetně doporučení pro post-kjótské období po roce 2012).

I přes skutečnost, že výsledky zasedání nemají přímý vliv na ČR, je zásadní ukázat, že nový členský stát je schopen zvládnout koordinaci globálního jednání, prostřednictvím komunikace a např. delegování určitých úkolů na silné členské státy (příprava některých úvodních prohlášení, návrhy podkladových materiálů apod.).

2) 19. zasedání Výboru pro lesnictví (COFO)

Výbor pro lesnictví (Committee on Forestry COFO) je nejvýznamnějším statutárním orgánem pro lesnictví při FAO. Zasedání COFO se koná pravidelně každé dva roky v Itálii za účasti ředitelů a vedoucích státní správy lesů členských zemí FAO s cílem stanovit nejvýznamnější politické a technické otázky, týkající se lesnického sektoru a zároveň vyhledat efektivní řešení na základě vhodných opatření. Schůzky se dále účastní významné mezinárodní organizace a nevládní skupiny. COFO schvaluje program práce FAO v oblasti lesnictví a příslušný rozpočet.

19. zasedání Výboru pro lesnictví se bude konat ve dnech 16. – 20. března 2009 v Římě (Itálie). Na programu jednání je projednání zprávy o stavu světových lesů, dále Lesnická strategie FAO, témata zabývající se lesy a klimatickou změnou a vztah veřejnosti k lesům a předpokládá se zahájení přípravy zprávy o stavu světových lesních genetických zdrojů.

V případě  COFO se nepředpokládá žádný výrazný přímý dopad na ČR, výstupy bude třeba reflektovat v národních lesnicko-politických dokumentech (národní lesnický program) a postupně zapracovat do různých nástrojů legislativní, finanční či informační povahy. Cílem globálních procesů obdobného typu (např. UNFF 8) je však spíše prosazovat požadavky EU na globální úrovni a zvýšit úroveň obhospodařování a ochrany lesů ve světě.

I přes skutečnost, že výsledky zasedání nemají přímý vliv na ČR, je zásadní ukázat, že nový členský stát je schopen zvládnout koordinaci globálního jednání, prostřednictvím komunikace a např. delegování určitých úkolů na silné členské státy (příprava některých úvodních prohlášení, návrhy podkladových materiálů apod.).

3) Vymahatelnost lesního práva, správa a obchod (FLEGT)

Na prosazení vyšší úrovně vymahatelnosti lesního práva v problematických zemích, z nichž EU dováží dřevo a výrobky ze dřeva, je zaměřen Akční plán pro vymahatelnost lesního práva, státní správu a obchod. Zejména má zajistit, aby na trh EU vstupovalo pouze dřevo a výrobky ze dřeva, které pocházejí z legálních zdrojů. Základním principem akčního plánu je uzavření dobrovolné partnerské dohody mezi EU a partnerskou (většinou rozvojovou) zemí. Nejdůležitější součástí partnerské dohody bude zavedení režimu licencí na dovoz dřeva do EU. Pokud nebude zásilka dřeva nebo výrobků ze dřeva z partnerské země doprovázena platnou licencí FLEGT, nebude propuštěna do EU a uvedena do oběhu.

EK předložila v říjnu 2008 legislativní návrh, který vychází z Akčního plánu EU pro vymahatelnost práva, správu a obchod v lesnictví (FLEGT) a má doplnit stávající předpisy, které směřují ke kontrole uvádění nelegálně vytěženého dřeva a výrobků z něj na trh EU.

Cílem návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky je odradit hospodářské subjekty od uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh Společenství, pokud jim nebyla poskytnuta přiměřená záruka jejich zákonnosti. Návrh je založen na zásadě náležité péče (due dilligence). Po hospodářských subjektech se požaduje, aby uplatňovaly systém náležité péče za účelem maximálního snížení rizika uvádění nezákonně vytěženého dřeva a výrobků z tohoto dřeva na trh Společenství.

ČR se ztotožňuje s hlavní prioritou EU – bojem proti nezákonné těžbě dřeva a navazujícímu obchodu. Je zřejmé, že v současnosti vyjednávané bilaterální partnerské dohody a související režim licencí FLEGT mohou problém nelegálních těžeb řešit pouze částečně. Proto je třeba hledat i jiné právní prostředky, jak nelegálním těžbám bránit. V tomto smyslu ČR předkládaný návrh EK vítá.
Současně je však třeba zdůraznit, že ČR je v rámci trhu dřívím a výrobky ze dřeva převážně vývozcem. Dováží pouze velmi nízká množství tropického dříví a dotčených výrobků ze dřeva a na nadměrné exploataci světových lesů se podílí zanedbatelnou měrou. Ačkoli návrh směřuje především k vyřešení problému nelegálních těžeb dříví a souvisejícího obchodu s dřevařskými výrobky mimo EU, ve skutečnosti se dotkne všech hospodářských subjektů uvádějících dříví a výrobky ze dřeva na trh EU.

Je třeba mít na zřeteli, aby další opatření a prostředky boje proti nelegálním těžbám neúměrně nezvyšovaly administrativní náročnost spojenou s uváděním výrobků ze dřeva na trh a neznevýhodňovala tak výrobky ze dřeva (a potažmo jejich výrobce) vůči ostatním materiálům (plastům, oceli, betonu, atd.), jejichž produkce a užívání má mnohem horší dopady na životní prostředí. Tento zájem bude ČR při projednávání návrhu důsledně sledovat.


 

Datum aktualizace: 16.8.2011 16:01

nahoru

přímé odkazy

  

Kvíz

E-pohlednice

Chat

Kalendář

Předchozí měsíc červen 2009 Následující měsíc
Po Út St Čt So Ne
1.6. - seznam událostí 2.6. - seznam událostí 3.6. - seznam událostí 4.6. - seznam událostí 5.6. - seznam událostí 6.6. - seznam událostí 7.6. - seznam událostí
8.6. - seznam událostí 9.6. - seznam událostí 10.6. - seznam událostí 11.6. - seznam událostí 12.6. - seznam událostí 13.6. - seznam událostí 14.6. - žádná událost
15.6. - seznam událostí 16.6. - seznam událostí 17.6. - seznam událostí 18.6. - seznam událostí 19.6. - seznam událostí 20.6. - žádná událost 21.6. - žádná událost
22.6. - seznam událostí 23.6. - seznam událostí 24.6. - seznam událostí 25.6. - seznam událostí 26.6. - seznam událostí 27.6. - seznam událostí 28.6. - seznam událostí
29.6. - seznam událostí 30.6. - seznam událostí

rychlá navigace