Konkurenceschopnost

Lisabonská strategie

Tato strategie, přijatá v březnu 2000 v Lisabonu, reagovala na vážné a dlouhodobé slabiny v ekonomické výkonnosti a konkurenceschopnosti zemí EU zejména ve vztahu k USA. Lisabonská agenda měla do roku 2010 přeměnit EU v  nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější světovou ekonomiku založenou na znalostech, schopnou udržitelného ekonomického růstu, s širší nabídkou lepších pracovních příležitostí a větší sociální soudržností. Přibližování k lisabonským cílům se však ukázalo jako velice obtížné. Na žádost Evropské komise  skupina nezávislých odborníků v listopadu 2004 zhodnotila výsledky prvního cyklu Lisabonské strategie, příčiny skromného pokroku a navrhla další postup, který by měl vést ke splnění lisabonských cílů. Lisabonská agenda byla zúžena na 10 prioritních oblastí zaměřených na tři hlavní cíle:

  • Evropa jako atraktivnější místo pro investice a zaměstnávání,
  • znalosti a inovace pro růst,
  • vytváření více lepších pracovních míst.

Prioritou Lisabonské strategie pro další léta se stal hospodářský růst a podpora zaměstnanosti. V návaznosti na doporučení Evropské komise zahájila Evropská rada nové Partnerství pro růst a pracovní místa, jež mělo urychlit reformy nezbytné k podpoře hospodářského růstu a zaměstnanosti. Základem nové struktury Lisabonské strategie se stalo rozčlenění lisabonského programu do tříletých cyklů a zavedení pravidelné roční  zprávy na komunitární úrovni (Lisabonský program Společenství) a zprávy na národní úrovni (Národní programy reforem).

Integrované směry pro růst a pracovní místa 2005 – 2008 stanovily rámec pro priority hospodářské politiky členských zemí ve vztahu k revidované Lisabonské strategii. Na základě této iniciativy přijala každá členská země  vlastní Národní program reforem - závazný  politický dokument shrnující priority a opatření členské země v makroekonomické a mikroekonomické oblasti a politice zaměstnanosti. Jeho cílem je stimulovat hospodářský růst a zaměstnanost v nadcházejícím tříletém období.

V prosinci roku 2007 Evropská komise zveřejnila aktualizovaný návrh „Integrovaných hlavních směrů pro růst a zaměstnanost“ a návrh „Lisabonského programu Společenství na období 2008-2010“. Nový tříletý cyklus Lisabonské strategie je zaměřen na čtyři prioritní oblasti, kterými jsou: investice do lidských zdrojů a modernizace trhu práce; podnikatelské prostředí; investice do oblasti vzdělávání, výzkumu, vývoje a inovací; energetika a změna klimatu. Na základě nových Integrovaných směrů přijaly členské země na podzim 2008 Národní programy reforem pro tento druhý cyklus v letech 2008 – 2010.

Politika malých a středních podniků

Jedním z pilířů Lisabonské strategie je politika malých a středních podniků.  Zaměřuje se na vytváření příznivých podmínek pro vznik a úspěšný růst malých a středních podniků (MSP). Ty tvoří 99 procent firem v EU a vytvářejí dvě třetiny pracovních míst v soukromém sektoru. Mohou tak významnou měrou přispět k urychlování dlouhodobého ekonomického růstu, jsou zdrojem nových pracovních příležitostí a inovací.
Chronologicky prvním stěžejním programovým dokumentem EU pro podporu a rozvoj MSP byla Evropská charta pro malé podniky, přijatá v roce 2000. Prostřednictvím této iniciativy se členské státy zavázaly podporovat rozvoj podnikatelského prostředí vstřícného k MSP. Zavázaly se v ní podporovat inovativnost a podnikavost, vytvoření právního, daňového a administrativního rámce pro podporu podnikatelské činnosti, k usnadnění přístupu MSP na trhy, ke špičkovému výzkumu a technologiím, zlepšení přístupu k finančním prostředkům a  k podpoře špičkových malých podniků.

V návaznosti na Evropskou chartu pro malé podniky přijala Evropská komise v roce 2005 novou strategii pro MSP nazvanou Moderní politika malých a středních podniků pro růst a zaměstnanost. Strategie usiluje o zlepšení podnikatelského prostředí pro MSP, omezení administrativní zátěže, zjednodušení a urychlení administrativních procedur a zvýšení konkurenceschopnosti MSP. Jedním z hlavních principů této nové politiky MSP je důsledné uplatňování zásady „Think Small First“ („mysli nejdříve na malé“) V souladu s tímto principem mají být všechna opatření v oblasti podnikání na evropské a národní úrovni posuzována z hlediska dopadu na menší firmy.

V rámci nového lisabonského cyklu 2008 - 2010 dochází  v EU k zásadní změně v přístupu k MSP. Evropská komise hodlá MSP věnovat mnohem větší pozornost a zdůrazňuje potřebu důsledného prosazování jejich zájmů jak na národní, tak i na evropské úrovni. V červnu  2008 zveřejnila Evropská komise  Evropský akt pro malé podniky (Small Business Act for Europe). Tento dokument  obsahuje  kombinaci legislativních opatření, politických závazků a konkrétních praktických kroků, které mají umožnit růst MSP, zjednodušit podnikání pro MSP , snížit jejich administrativní zátěž, zlepšit jejich přístup k financím a inovacím, jakožto i přístup na vnitřní trh EU i na trhy třetích zemí.

Datum aktualizace: 16.8.2011 16:02

nahoru

přímé odkazy

  

Kvíz

E-pohlednice

Chat

Kalendář

Předchozí měsíc červen 2009 Následující měsíc
Po Út St Čt So Ne
1.6. - seznam událostí 2.6. - seznam událostí 3.6. - seznam událostí 4.6. - seznam událostí 5.6. - seznam událostí 6.6. - seznam událostí 7.6. - seznam událostí
8.6. - seznam událostí 9.6. - seznam událostí 10.6. - seznam událostí 11.6. - seznam událostí 12.6. - seznam událostí 13.6. - seznam událostí 14.6. - žádná událost
15.6. - seznam událostí 16.6. - seznam událostí 17.6. - seznam událostí 18.6. - seznam událostí 19.6. - seznam událostí 20.6. - žádná událost 21.6. - žádná událost
22.6. - seznam událostí 23.6. - seznam událostí 24.6. - seznam událostí 25.6. - seznam událostí 26.6. - seznam událostí 27.6. - seznam událostí 28.6. - seznam událostí
29.6. - seznam událostí 30.6. - seznam událostí

rychlá navigace