Vzdělávání

Priority českého předsednictví

Priority České republiky navazují na národní priority, které vyjadřuje heslo „Evropa bez bariér“ a klíčová oblast zájmu „Evropa konkurenceschopná a otevřená“. Česká republika prosazuje prohlubování konkurenceschopnosti EU na základě cílů definovaných v lisabonské strategii i národních dokumentech.

Důležitá je pro Českou republiku také problematika partnerství mezi vzdělávacími institucemi a komerční sférou či zaměstnavateli v nejširším slova smyslu. Nejedná se jen o spolupráci firem a škol ve výzkumu, ale i o schopnost škol reagovat nabídkou vzdělávacích programů na změny pracovního trhu i změny demografické. Česká republika se proto zaměří na vývoj v oblasti evropského vzdělávání po roce 2010.

Koncepce dlouhodobé strategie evropské spolupráce ve vzdělávání po roce 2010

Na výzvy, kterým čelí v globalizujícím se světě, reaguje Evropa pracovním programem spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy po roce 2010. Strategie navazuje na dřívější programy a odpovídá požadavkům členských států na stanovení dalšího vývoje v dlouhodobém plánu. Klíčovým pro naplnění priority je zveřejnění materiálu Evropské komise v prosinci 2008, ze kterého české předsednictví vychází při zpřesňování dosavadních návrhů a při přípravě klíčových sdělení pro jarní zasedání Evropské rady.

Systém kreditů a zajištění kvality v odborné přípravě

Evropský systém kreditů pro odbornou přípravu (European Credit System for Vocational Education and Training - ECVET) vychází z návrhu Evropské komise z roku 2006. Cílem iniciativy je podpora mobility studentů a prostupnosti oborů v rámci odborné přípravy a vzdělávání na školách a vzdělávacích institucích v jednotlivých členských státech díky převoditelnému systému kreditů za absolvované kursy (podobně jako vysokoškolský ECTS). K závěrečné fázi a přijetí tohoto doporučení Komise dojde až v průběhu českého předsednictví.

Podobně se očekává i předložení doporučení Evropského parlamentu a Rady k zavedení evropského referenčního rámce pro zajišťování kvality v oblasti odborného vzdělávání a přípravy  (European Quality Assurance Reference Framework – EQARF), navazující na obecnou strategii pro zlepšení výkonnosti, kvality a přitažlivosti odborného vzdělávání a přípravy z r. 2002. Toto doporučení má za cíl zvýšení kvality a atraktivity odborné přípravy i přilákání většího množství zájemců o tuto oblast vzdělávání.

Evropský rok tvořivosti a inovací

Vzhledem k vyhlášení roku 2009 jako Evropského roku tvořivosti a inovací, dojde v průběhu českého předsednictví k uspořádání zahajovací konference na toto téma za účasti komisařů EK.
Tvořivost a inovace v oblasti umění a v oblasti technologie a obchodu nejsou dosud často dobře propojeny. Cílem Evropského roku 2009 je proto podporovat tvořivost a schopnost inovace jakožto klíčových schopností pro všechny díky množství akcí na národní i evropské úrovni.

Strategie pro mnohojazyčnost

Otázka mnohojazyčnosti je na evropské úrovni velmi důležitá vzhledem k jazykové rozmanitosti jednotlivých členských států. Kulturní dědictví všech členských států představované národními jazyky by mělo být chráněno a udržováno. Další výzvu pro mnohojazyčnost představuje problematika migrace jazykově odlišných minorit v členských státech spojená se vzděláváním těchto skupin obyvatel v jejich rodném jazyce a výuky jazyka hostitelské země.

Migrace a vzdělávání

S narůstajícím počtem migrantů ze třetích zemí v členských státech EU a s měnící se demografickou situací Evropy obecně se jako stále závažnější téma ukazuje otázka integrace migrantů do hostitelské společnosti. Důležitou součást jejich úspěšného začlenění představuje také vzdělávání. Evropská komise proto uveřejnila zelenou knihu k migraci a vzdělávání ve druhé polovině roku 2008, která upozorňuje na výzvy a problémy spojené s tímto tématem a nastiňuje některá řešení. Výsledky konzultací k zelené knize budou představeny v průběhu českého předsednictví.

Rozvoj vysokoškolského vzdělávání

Od 90. let transformuje systém vysokého školství v Evropě Boloňský proces reforem. Jeho význam spočívá ve vytvoření řady konkrétních nástrojů spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdělávání a postupném sbližování vzdělávacích systémů evropských zemí. V roce 2009 uzavírá Boloňský proces desetiletou etapu spolupráce, vyhodnocuje svůj dosavadní vývoj a stanovuje vize po roce 2010.

Mezi hlavní priority vysokoškolského vzdělávání patří jeho prostupnost a transparentnost, kvalita a vzájemné mezinárodní uznávání, stejně tak jako mobilita studentů. Mezi nástroje, které umožňují realizaci zmíněných priorit a jsou předmětem každoročního hodnocení pak patří strukturální změny, tedy tří-stupňový systém studia, sestavování rámců kvalifikací a národního systému zabezpečení kvality, stejně jako zavádění evropských kreditů (ECTS) založených na výsledcích učení a studijní zátěži.

Mládež a dobrovolnictví

Cílem evropské spolupráce v oblasti mládeže je přispívat ke zvyšování kvality života mladých lidí prostřednictvím spolupráce mezi jednotlivými sektory za využití všech dostupných nástrojů. V roce 2009 bude poprvé hodnocena probíhající spolupráce.
Klíčovým prvkem spolupráce členských států EU v této oblasti je Evropský pakt mládeže. Zaměřuje se na tři oblasti: zaměstnanost, integraci a sociální rozvoj; vzdělávání, odbornou přípravu a mobilitu; zajišťování souladu mezi pracovním životem a osobním a rodinným životem. Důležitá je i snaha posilovat postavení dobrovolnictví na evropské i místní úrovni a snaha podpořit uznávání dobrovolnictví jako neformálního vzdělávání.

Datum aktualizace: 16.8.2011 16:01

nahoru

přímé odkazy

  

Kvíz

E-pohlednice

Chat

Kalendář

Předchozí měsíc červen 2009 Následující měsíc
Po Út St Čt So Ne
1.6. - seznam událostí 2.6. - seznam událostí 3.6. - seznam událostí 4.6. - seznam událostí 5.6. - seznam událostí 6.6. - seznam událostí 7.6. - seznam událostí
8.6. - seznam událostí 9.6. - seznam událostí 10.6. - seznam událostí 11.6. - seznam událostí 12.6. - seznam událostí 13.6. - seznam událostí 14.6. - žádná událost
15.6. - seznam událostí 16.6. - seznam událostí 17.6. - seznam událostí 18.6. - seznam událostí 19.6. - seznam událostí 20.6. - žádná událost 21.6. - žádná událost
22.6. - seznam událostí 23.6. - seznam událostí 24.6. - seznam událostí 25.6. - seznam událostí 26.6. - seznam událostí 27.6. - seznam událostí 28.6. - seznam událostí
29.6. - seznam událostí 30.6. - seznam událostí

rychlá navigace