Zaměstnanost a sociální věci

Priority České republiky v oblasti zaměstnanosti a sociální politiky

Během svého předsednictví se Česká republika zaměří na čtyři základní témata z oblasti zaměstnanosti a sociální politiky.

1. Volný pohyb pracovníků

Volný pohyb pracovníků je součástí jedné z hlavních priorit České republiky pro předsednictví v Radě EU a zcela zapadá do motta českého předsednictví „Evropa bez bariér“. ČR považuje plné využití potenciálu pracovních sil a zpružnění trhu práce EU za jeden z klíčových nástrojů pro zvyšování konkurenceschopnosti EU. Primárním cílem českého předsednictví je proto upozornit na přínosy maximální liberalizace pohybu pracovníků v rámci EU a usnadnění a zvýšení profesní a geografické mobility pracovních sil na trhu práce pro zvýšení konkurenceschopnosti EU v globální ekonomice. Problematiku „mobility pracovních sil“ si Česká republika zvolila jako hlavní téma pro neformální jednání Rady EPSCO, které se uskuteční v lednu 2009 v Luhačovicích. Předsednictví také v tomto smyslu navrhne závěry Rady EPSCO ke zprávě Evropské komise o dopadu volného pohybu pracovníků v kontextu rozšíření EU.

Předsednictví se zaměří na opatření, vedoucí k potlačení nehlášené práce, podpoří větší informovanost o možnostech a výhodách mobility v rámci EU a výměnu příkladů dobré praxe v oblasti odstraňování jazykových bariér Zároveň se bude věnovat problematice uznávání dosažené praxe a získaných zkušeností pro účely další profesní kariéry. Na negativní dopady stávajících přechodných opatření na volný pohyb pracovních sil předsednictví upozorní v rámci příprav jarního zasedání Evropské rady.

2. Zvyšování zaměstnanosti a pružnosti trhu práce pomocí obecných zásad flexijistoty

Plné využití potenciálu pracovních sil a zpružnění trhu práce EU je jedním z klíčových nástrojů pro zvyšování konkurenceschopnosti  EU. Česká republika bude proto v průběhu svého předsednictví prosazovat praktickou implementaci Hlavních směrů pro růst a pracovní místa (Evropské strategie zaměstnanosti) i obecných zásad flexijistoty (rovnováha mezi pružným pracovním trhem a sociálním zabezpečením, která má motivovat k aktivnímu chování občana). Předsednictví se taktéž pokusí nalézt kompromis v rámci smírčího řízení s Evropským parlamentem ke směrnici o pracovní době. Při přípravě klíčových poselství Rady EPSCO zdůrazní, že ani v době světové finanční krize nelze opouštět dlouhodobé cíle Lisabonské strategie pro růst a pracovní místa. V rámci diskuse o Lisabonské strategii po roce 2010 se bude předsednictví věnovat i otázkám modernizace pracovního práva.

Předsednictví se bude v oblasti zaměstnanosti primárně věnovat zvyšování flexibility trhu práce; flexibilních pracovních vztahů a sociálních služeb podle principu „making work pay“; posílení motivace k aktivnímu přístupu při opětovném zapojení do pracovního trhu; zlepšení kvality lidských zdrojů pomocí výcviku dospělých; aplikací strategií celoživotního učení, zlepšení motivace zaměstnavatelů a zaměstnanců investovat do vzdělávání; vzájemné vazbě mezi prvky výcviku/vzdělávání a sociální ochrany poskytované pracovníkům v době přechodu na trhu práce.

Předsednictví bude v tomto směru klást důraz na prevenci zneužívání sociální ochrany. K hlubšímu prodiskutování této problematiky uspořádá předsednictví v březnu 2009 konferenci na téma „Flexijistota: celoživotní učení a komponenty sociální ochrany“. V tomto kontextu předsednictví plánuje připravit závěry Rady EPSCO ke Sdělení Komise „Nové dovednosti pro nová pracovní místa“ a závěry Rady k naplňování zásad flexijistoty s důrazem na otázku významu odborné přípravy při přechodu na trhu práce.


3. Horizontální podpora rodiny v rámci unijních politik

České předsednictví bude usilovat o posilování prestiže rodičovství, rovnováhu adekvátního ohodnocení péče o děti a práce v domácnosti ve vztahu k výkonu zaměstnání, a rozvoj inovativních forem ke sladění pracovního, rodinného a osobního života. ČR chce zdůraznit a ocenit vnímání každého jedince nejen jako pracovní síly, ale rovněž jako rodiče, který investuje čas, energii a finanční prostředky do péče a výchovy dětí, tedy do budoucího lidského kapitálu. Proto bude ČR usilovat o to, aby při přípravě budoucích legislativních a koordinačních kroků v oblasti politik slučitelnosti rodinného a pracovního života byly podporovány inovativní služby péče o dítě na individuální bázi a rodičovská domácí péče o malé děti byla vnímána jako plnohodnotná a společensky relevantní alternativa výdělečné činnosti. Tato problematika bude náplní předsednické konference s tématem „Rodičovská péče o dítě a politika zaměstnanosti“.

Z pohledu předsednictví nemůže být podpora zaměstnanosti rodičů, zejména žen, prostřednictvím rozvoje služeb péče o děti důvodem k podceňování nezastupitelné úlohy rodičů při zajištění rané péče o děti. Primárním kritériem při koncipování politik sladění pracovního a rodinného života bude uplatňování principu nejlepšího zájmu dítěte. Předsednictví proto během neformálního setkání ministrů pro rodinu navrhne zahájení diskuse o případné revizi Barcelonských cílů v oblasti rodinné politiky.

4. Sociální služby jako nástroj aktivního sociálního začleňování nejvíce znevýhodněných osob a jako příležitost zaměstnání

Předsednictví se v diskusi o sociálních službách zaměří na služby coby nástroj prevence sociálního vyloučení, nástroj aktivního začleňování nejvíce zranitelných osob a současně jako na sféru rostoucích příležitostí pro zaměstnání (s ohledem na demografický vývoj EU) a proces posilování sítí těchto služeb poskytovaných v přirozeném sociálním prostředí. Dostupnost sociálních služeb bude předsednictví akcentovat z hlediska územního, finančního i druhového. V rámci politiky aktivního začleňování předsednictví podpoří kombinaci politik integrace na trh práce, mobility pracovních sil, motivace k hledání práce, podporu adekvátního příjmu a kvalitních, dostupných a účinných sociálních služeb.

K prodiskutování problematiky sociálního začleňování předsednictví uspořádá konferenci na téma „Sociální služby jako nástroj mobilizace pracovní síly a posílení sociální soudržnosti“ a navrhne přijetí závěrů Rady EPSCO. Pozornost bude věnována i otázce zlepšení kvality, dostupnosti a financování dlouhodobé péče, ochraně důstojnosti a práv osob závislých na péči a podpoře aktivního, zdravého a důstojného stárnutí..

 

Datum aktualizace: 16.8.2011 16:02

nahoru

přímé odkazy

  

Kvíz

E-pohlednice

Chat

Kalendář

Předchozí měsíc červen 2009 Následující měsíc
Po Út St Čt So Ne
1.6. - seznam událostí 2.6. - seznam událostí 3.6. - seznam událostí 4.6. - seznam událostí 5.6. - seznam událostí 6.6. - seznam událostí 7.6. - seznam událostí
8.6. - seznam událostí 9.6. - seznam událostí 10.6. - seznam událostí 11.6. - seznam událostí 12.6. - seznam událostí 13.6. - seznam událostí 14.6. - žádná událost
15.6. - seznam událostí 16.6. - seznam událostí 17.6. - seznam událostí 18.6. - seznam událostí 19.6. - seznam událostí 20.6. - žádná událost 21.6. - žádná událost
22.6. - seznam událostí 23.6. - seznam událostí 24.6. - seznam událostí 25.6. - seznam událostí 26.6. - seznam událostí 27.6. - seznam událostí 28.6. - seznam událostí
29.6. - seznam událostí 30.6. - seznam událostí

rychlá navigace