Justice

Propojení různých elektronických rejstříků vedených členskými státy, využití videokonferencí v přeshraničních soudních řízeních nebo vytvoření evropského portálu e-Justice jakožto jednotného přístupového bodu k právu pro občany EU i právní profesionály. To vše jsou oblasti, kde může použití moderních informačních technologií zásadně zefektivnit justiční praxi a přinést tak občanům opravdovou přidanou hodnotu. Zároveň jsou to konkrétní aspekty, na které se v průběhu svého předsednictví hodlá ČR zaměřit.

Česká republika může při rozpracovávání těchto agend navázat na práce předchozích předsednictví Německa, Portugalska a Slovinska, během nichž byl vytvořen prototyp portálu a byly ověřeny technické aspekty integrace rejstříků. Mezi prvními jsou integrovány trestní a insolvenční rejstříky, takže výměna informací o trestně stíhaných a insolvenčních osobách v rámci EU by se měla do budoucna zásadně zjednodušit. Česká republika je v rámci skupiny tvořící technické řešení pro portál e-Justice aktivní a na základě několika grantů z prostředků EU, které byly této skupině uděleny budou práce pokračovat. Souběžně s tvorbou portálu pokračuje v  rámci pracovní skupiny Rady  nadále diskuse o jeho budoucím možném obsahu a směřování.

Spolupráce v trestních věcech

Hlavní cíle justiční spolupráce v trestních věcech jsou aktuálně stanoveny v Haagském programu, konkrétněji potom v Akčním plánu Rady a Komise, kterým se Haagský program o posílení svobody, bezpečnosti a práva v Evropská unii realizuje.

Pokrok v oblasti justiční spolupráce v trestních věcech je zejména vlivem skutečnosti, že se jedná o oblast takzvaného třetího pilíře se zachovaným jednomyslným hlasováním, spíše pozvolný. I přesto však byla v této oblasti přijata řada významných nástrojů, které mají usnadnit a urychlit justiční spolupráci v trestních věcech.

V oblasti spolupráce v trestních věcech mezi členskými státy EU je kladen důraz na rozvíjení zásady vzájemného uznávání rozhodnutí. Jako příklad z poslední doby lze uvést dosažení shody na úpravě postupů pro výkon rozsudků v nepřítomnosti a na uznávání podmíněných trestů, alternativních sankcí a podmíněných odsouzení. V oblasti justiční spolupráce v trestních věcech byla aktuálně sjednána reforma Eurojustu a Evropské justiční sítě v trestních věcech. Nově sjednaná právní úprava usiluje například o zvýšení operativní kapacity Eurojustu, jakož i jeho informovanosti o závažné přeshraniční kriminalitě, sjednocení postavení a zvýšení pravomoci národních členů Eurojustu. Významného pokroku dosáhla EU také v předávání osob mezi členskými státy EU na základě evropského zatýkacího rozkazu. S cílem zajištění účinného boje proti některým závažným formám kriminality jsou v oblasti justiční spolupráce rovněž přijímána harmonizační  opatření v oblasti trestního práva hmotného.

Předsednictví ČR hodlá předložit v oblasti justiční spolupráce v trestních věcech vlastní iniciativu k předcházení a řešení konfliktů jurisdikcí v trestním řízení. Cílem návrhu rámcového rozhodnutí je vytvořit mechanizmus předcházení či řešení konfliktů jurisdikcí mezi členskými státy, založený na výměně informací o probíhajících trestních řízeních. V průběhu českého předsednictví by měly být dokončeny vzájemné evaluace o praktickém provádění evropského zatýkacího rozkazu, na něž by mělo navazovat projednání závěrečné hodnotící zprávy.


V oblasti trestního práva hmotného je předsednictví připraveno pokračovat ve finalizaci sjednávání směrnice o trestněprávním postihu za znečišťování moří loděmi. Za českého předsednictví je dále očekáváno předložení iniciativ Evropské komise revidujících Rámcové rozhodnutí o boji proti pohlavnímu vykořisťování dětí a dětské pornografii a Rámcové rozhodnutí o boji proti obchodování s lidmi. ČR je připravena aktivně zahájit projednávání obou uvedených návrhů.


Spolupráce v civilních věcech

Justiční spolupráce v civilních věcech zahrnuje opatření, která jsou nutná k řádnému fungování vnitřního trhu. Jedná se zejména o zlepšení a zjednodušení systému mezinárodního doručování soudních a mimosoudních písemností, spolupráci při opatřování důkazů, uznání a výkonu soudních a mimosoudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech. Dále jde o podporu slučitelnosti kolizních norem platných v členských státech a předpisů pro řešení kompetenčních sporů, odstraňování překážek řádného průběhu civilního řízení, popřípadě podporu slučitelnosti  předpisů upravujících civilní  řízení v členských státech. Ve všech zmíněných oblastech již byly přijaty určité právní nástroje.
 
V souladu s Haagským programem připravuje Evropská komise nové návrhy v oblastech komunitárním právem dosud neregulovaných (například pro oblast dědictví a závětí) a iniciuje také novelizaci stávající úpravy (například revize rozhodnutí o zřízení Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci). Obecně je možné v posledním období pozorovat zejména snahu o harmonizaci kolizních norem určujících rozhodné právo.

Předsednictví ČR se zaměří na projednávání návrhů právních předpisů, které přispějí k dalšímu rozvoji soudní spolupráce  a povedou k odstranění zbývajících překážek volného pohybu soudních rozhodnutí v rámci Evropské unie. Pozornost bude věnována zejména praktickému přínosu těchto právních nástrojů pro běžný život evropských občanů.

Datum aktualizace: 16.8.2011 16:02

nahoru

přímé odkazy

  

Kvíz

E-pohlednice

Chat

Kalendář

Předchozí měsíc červen 2009 Následující měsíc
Po Út St Čt So Ne
1.6. - seznam událostí 2.6. - seznam událostí 3.6. - seznam událostí 4.6. - seznam událostí 5.6. - seznam událostí 6.6. - seznam událostí 7.6. - seznam událostí
8.6. - seznam událostí 9.6. - seznam událostí 10.6. - seznam událostí 11.6. - seznam událostí 12.6. - seznam událostí 13.6. - seznam událostí 14.6. - žádná událost
15.6. - seznam událostí 16.6. - seznam událostí 17.6. - seznam událostí 18.6. - seznam událostí 19.6. - seznam událostí 20.6. - žádná událost 21.6. - žádná událost
22.6. - seznam událostí 23.6. - seznam událostí 24.6. - seznam událostí 25.6. - seznam událostí 26.6. - seznam událostí 27.6. - seznam událostí 28.6. - seznam událostí
29.6. - seznam událostí 30.6. - seznam událostí

rychlá navigace