Priority českého předsednictví

Priority českého předsednictví v oblasti posilování prostoru svobody, bezpečnosti a práva

České předsednictví se především zaměří na závěrečnou fázi Haagského programu (2004 až 2009), který je koncepčním základem všech prací při budování prostoru svobody, bezpečnosti a práva. Zároveň zahájí diskusi o návrhu nového víceletého programu pro oblast justice a vnitřních věcí na období 2010 – 2014.

Využívání moderních technologií pro bezpečnost a bezpečné využívání moderních technologií

Vzájemná provázanost moderního světa a úroveň jeho technologické vyspělosti vyžadují odpovídající nástroje k řešení bezpečnostních otázek, které s sebou tyto přináší. Použití moderních technologií a informačních sítí pro bezpečnost a jejich bezpečné využívání proto bude ústředním tématem předsednictví v této oblasti. V rámci tohoto průřezového tématu, které se v jisté míře dotýká většiny agend v oblasti justice a vnitra, bude předsednictví neustále hledat rovnováhu mezi bezpečností a svobodou, ochranou lidských práv a soukromí. Moderní technologie budou tématem řady akcí, například neformální rady JHA či konference k potírání kybernetických hrozeb.


Mezinárodní spolupráce v oblasti ochrany dětí

Mezinárodní ochrana dětí je živé téma v celém světě, zvláště ve spojení s větší možností cestování a obrovským rozšířením využití internetu a mobilních telefonů. I přes různá kompenzační opatření, která v současné době v rámci Schengenu a EU existují (Schengenský informační systém apod.), problémy s mezinárodní ochranou dětí v rámci EU neustávají. Českému předsednictví půjde o několik různých aspektů problematiky ochrany dětí (zvláště policejní spolupráci, účinnější využívání možností Schengenského informačního systému a prevenci), zvláštní důraz bude kladen na důsledné využití všech existujících nástrojů spolupráce mezi členskými státy EU. České předsednictví bude též akcentovat problematiku bezpečnějšího internetu pro děti, bude usilovat o společný boj proti nelegálnímu obsahu na internetu.

Komplementární a flexibilní migrační politika

ČR bude podporovat vyvážený přístup pokrývající všechny aspekty migrace. Bude usilovat o efektivní komplementární a flexibilní migrační politiku EU, která vzejde z diskuze postavené na realitě. Chce prosazovat politiku, v níž se vzájemně doplňuje problematika migrace a azylu s cílem efektivního řízení migračních toků. Považuje za důležité, aby politika v této oblasti byla schopna flexibilně reagovat na změny v migrační realitě EU.

V tomto kontextu ČR zahájí implementaci Evropského paktu o imigraci a azylu, který byl přijat Evropskou radou v říjnu 2008, přičemž se bude věnovat zejména následujícím otázkám: implementaci Plánu politiky legální migrace při současném úsilí o odstranění přechodných období pro volný pohyb osob; integraci cizinců, včetně mezikulturního dialogu s cílem zajištění nekonfliktního zapojení přistěhovalců rozdílných náboženských vyznání a kultur do společnosti; boji proti nelegálnímu přistěhovalectví tak, aby byla zajištěna vyšší úroveň bezpečnosti občanů EU; mezinárodní ochraně osob v kontextu dokončení výstavby společného evropského azylového systému; rozvoji globálního přístupu k migraci, kdy bude kladen důraz na země sousedící s EU na východě a jihovýchodě s cílem kvalitativní proměny vzájemné spolupráce směrem ke skutečnému partnerství v migračních otázkách.

Schengenská spolupráce, ochrana hranic a vízová politika

V oblasti schengenské spolupráce bude v popředí zájmu českého předsednictví dosažení zásadního pokroku ve vývoji Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II) tak, aby bylo co možná nejvíce eliminováno zpoždění projektu a zároveň zůstala zachována vysoká úroveň bezpečnosti a stability systému. Bude probíhat hodnocení připravenosti Bulharska a Rumunska na vstup do Schengenu a prověřování, zda ve státech Beneluxu, Francii a Německu jsou správně prováděny schengenské standardy. Česká republika bude dále projednávat legislativní návrh na zřízení agentury pro informační systémy v oblasti justice a vnitřních věcí.

V oblasti vízové politiky bude české předsednictví usilovat o co největší pokrok v rozvoji technické podpory Vízového informačního systému (VIS) tak, aby mohl být spuštěn do ostrého provozu v rámci pilotního projektu v červnu 2009. důsledně dohlížet na technickou stránku projektu SIS II a dokončení Vízového informačního systému včetně biometriky. Česká republika se zaměří na spolehlivost systému, vysokou úroveň efektivity, bezpečnosti a uživatelské přístupnosti. ČR bude v této souvislosti usilovat o urychlené projednání a schválení Společné konzulární instrukce a rovněž dokončení práce na Vízovém kodexu.

Protidrogová politika

Za českého předsednictví dojde k zahájení implementace nového Akčního plánu EU pro boj proti drogám na období 2009 – 2012. Dojde také k vyhodnocení desetiletého období plnění závěrů 20. zvláštního zasedání VS OSN (UNGASS). České předsednictví se hodlá věnovat také problematice výroby a užívání amfetaminů a otázce volného pohybu osob v souvislosti s drogovou problematikou.

Boj proti terorismu a organizovanému zločinu

Česká republika bude posilovat vzájemnou spolupráci v boji proti terorismu a organizovanému zločinu. Zásadním problémem zůstává radikalizace a nábor nových členů teroristických skupin. Pozornost českého předsednictví bude zaměřena na prohlubování spolupráce s partnery na Západním Balkánu. Česká  republika bude také pokračovat v druhém kole hodnocení členských států v oblasti připravenosti a schopnosti reagovat na teroristické útoky. Bude též koordinovat implementaci Akčního plánu k zajištění bezpečnosti výbušnin.


Důležitou výzvou v oblasti organizovaného zločinu je obchodování s lidmi. Předsednictví naváže na dosavadní aktivity členských států a Komise při přípravě mechanismů pro sběr dat a analýzu stávající situace v oblasti obchodu s lidmi, jakož i trendů v prevenci obchodování s lidmi a programech péče o oběti tohoto trestného činu.

Justiční spolupráce

Stranou nezůstane ani justice. České předsednictví podpoří rozvoj takzvané E-justice. Tato široká oblast, která se týká používání moderních informačních technologií v oblasti spravedlnosti, by měla například propojit jednotlivé rejstříky – trestní, insolvenční, rejstříky závětí – využívat videokonferencí a budovat evropský justiční portál. Důležitý je také rozvoj justiční spolupráce se třetími státy nebo otázka vhodných nástrojů ochrany dětí v EU.

Česká republika se rovněž zaměří na nový způsob výměny informací z trestních rejstříků o příslušnících třetích států odsouzených v EU. Současně bude i nadále podporovat další vývoj a posílení pilotního projektu elektronického propojení národních rejstříků trestů, do kterého je aktuálně zapojeno již dvanáct členských států. V oblasti justiční spolupráce v trestních věcech Česká republika připravuje předložení vlastní iniciativy k řešení kompetenčních konfliktů v trestním řízení.České předsednictví chce zlepšit justiční spolupráci v civilních věcech, aby se dosáhlo větší právní jistoty pro občany členských států pohybujících se v EU prostoru. Primární pozornost bude ČR věnovat práci na návrhu nařízení o dědictví a závětech. Dokončit by se měl rovněž návrh nařízení o výživném.  České předsednictví se také zaměří na dokončení projednávání novely rozhodnutí Rady o Evropské justiční síti v občanských a obchodních věcech.

Datum aktualizace: 16.8.2011 16:02

nahoru

přímé odkazy

  

Kvíz

E-pohlednice

Chat

Kalendář

Předchozí měsíc červen 2009 Následující měsíc
Po Út St Čt So Ne
1.6. - seznam událostí 2.6. - seznam událostí 3.6. - seznam událostí 4.6. - seznam událostí 5.6. - seznam událostí 6.6. - seznam událostí 7.6. - seznam událostí
8.6. - seznam událostí 9.6. - seznam událostí 10.6. - seznam událostí 11.6. - seznam událostí 12.6. - seznam událostí 13.6. - seznam událostí 14.6. - žádná událost
15.6. - seznam událostí 16.6. - seznam událostí 17.6. - seznam událostí 18.6. - seznam událostí 19.6. - seznam událostí 20.6. - žádná událost 21.6. - žádná událost
22.6. - seznam událostí 23.6. - seznam událostí 24.6. - seznam událostí 25.6. - seznam událostí 26.6. - seznam událostí 27.6. - seznam událostí 28.6. - seznam událostí
29.6. - seznam událostí 30.6. - seznam událostí

rychlá navigace