Summit EU-Pákistán - Společné prohlášení

Dne 17. června 2009 se v Bruselu uskutečnila první vrcholná schůzka EU-Pákistán. Za Evropskou unii se schůzky zúčastnili prezident České republiky Václav Klaus, předseda Evropské komise José Manuel Barroso a vysoký představitel EU pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku Javier Solana. Pákistánskou islámskou republiku zastupoval prezident Asif Alí Zardárí.

Evropská unie a Pákistán dnes uvítaly první společnou vrcholnou schůzku jako významný a kladný krok pro posílení vzájemných vztahů. Dohodly se na dalších opatřeních komplexní spolupráce, jejímž cílem je  zahájit jako partneři strategický dialog, a to i na nejvyšší úrovni, a stavět při tom mimo jiné na dohodě o spolupráci mezi Evropským společenstvím a Pákistánem uzavřené v roce 2004 a na společném prohlášení EU a Pákistánu z února 2007.

Vedoucí představitelé Evropské unie a Pákistánu diskutovali o posilování vzájemného partnerství, o regionální politické situaci, celosvětových otázkách a světovém hospodářství. Dohodli se na podstatných opatřeních pro posílení vzájemného zapojení tím, že zahájí strategický dialog o společném závazku v oblastirozvoje, vzdělávání, vědy a technologie, bezpečnosti, boje proti terorismu, posilování demokracie, lidských práv a podpory obchodu.

Vedoucí představitelé znovu potvrdili svůj závazek posílit spolupráci v rámci Organizace spojených národů a na vícestranných fórech za účelem řešení celosvětových otázek, týkajících se mimo jiné oblasti rozvoje, životního prostředí, energetiky, odzbrojení a kontroly zbrojení, včetně obchodu se zbraněmi a nešíření zbraní hromadného ničení.

Evropská unie a Pákistán se zavázaly spolupracovat ve skupině Přátelé demokratického Pákistánu, aby podpořily úsilí Pákistánu o prosperitu a stabilitu.

Bezpečnost

Evropská unie a Pákistán uznaly, že terorismus, extremismus a militantnost představují závažné hrozby pro mezinárodní mír a bezpečnost,že by měly být odstraněny, a že teroristickým skupinám by je třeba bránit v náboru nových členů. Vedoucí představitelé Evropské unie uznali odhodlání a obětavost, které pákistánský lid a pákistánské bezpečnostní složky vynaložily v boji proti těmto jevům. Ocenili pevné odhodlání Pákistánu podporovat v regionu stabilitu a mír. Vyjádřili svou důvěru v to, že úspěšné operace na poli bezpečnosti a prosazování práva pomohou zajistit prosperitu pákistánského lidu a výrazně posílí demokraticky zvolenou vládu při dosahovaní svých politických a rozvojových cílů. Obě strany zdůraznily zásadní význam mezinárodní podpory úsilí, které Pákistán vynakládá v boji proti terorismu, a to včetně zákazu dodávání zbraní a finančních prostředků teroristům a ozbrojeným skupinám, překupníkům s drogami a skupinám organizované trestné činnosti.

Evropská unie a Pákistán znovu potvrdily svůj závazek spolupracovat v boji proti terorismu, jak v rámci Organizace spojených národů, tak v rámci dvoustranné spolupráce. Vedoucí představitelé zdůraznili význam integrované dlouhodobé strategie, která zahrnuje sociálně-ekonomický rozvoj, struktury pro vymáhání občanského práva a právní stát, aby bylo možné zajistit trvalý přínos stávajících bezpečnostních opatření. Vedoucí představitelé v tomto ohledu uvítali spolupráci mezi Pákistánem a EU zaměřenou na zlepšení schopností Pákistánu v boji proti terorismu, zejména v oblasti vymáhání práva a trestní justice. Shodli se na tom, že je důležité podporovat zejména pákistánské policejní síly. V tomto ohledu se Pákistán a Evropská unie dohodly na zahájení pravidelného vzájemného dialogu o boji proti terorismu. Obě strany dále uznaly velký význam boje proti extremismu, zejména prostřednictvím vzdělávání, občanské společnosti a  hromadných sdělovacích prostředků.

Evropská unie a Pákistán mají společný zájem na úsilí o dosažení cílů celosvětového odzbrojení a nešíření jaderného materiálu, technologií a zbraní hromadného ničení. Evropská unie vzala na vědomí pokračující spolupráci Pákistánu s Mezinárodní agenturou pro atomovou energii, týkající se mimo jiné zabezpečení a fyzické ochrany. Obě strany se shodly na tom, že by se konzultace mezi EU a Pákistánem ohledně otázek kontroly zbraní, odzbrojení a nešíření měly konat pravidelně.

Humanitární otázky

Vedoucí představitelé EU souhlasili s tím, že budou Pákistánu nápomocni při zmírňování nesmírného utrpení civilního obyvatelstva, zejména v Severozápadní pohraniční provincii. V této souvislosti obě strany diskutovaly také o potřebě komplexního plánu obnovy a rekonstrukce a vedoucí představitelé EU ujistili své pákistánské partnery, že jsou připraveni je dále podporovat v úsilí o pomoc, obnovu a rekonstrukci.

Regionální otázky

Evropská unie a Pákistán jsou odhodlány posílit bezpečnost a stabilitu v Afghánistánu a širším regionu. Společně usilují o podporu udržitelného, konstruktivního a kladného zapojení sousedních regionů Afghánistánu, mimo jiné posílením spolupráce v boji proti terorismu.

Evropská unie a Pákistán také diskutovaly o významu vnitroregionálního obchodu a dohodly se, že prozkoumají opatření, pomocí nichž by z něj mohl mít Pákistán větší prospěch. V tomto ohledu mohou hrát významnou úlohu organizace jako Jihoasijské sdružení pro regionální spolupráci (SAARC), Organizace pro hospodářskou spolupráci (ECO) a konference o regionální hospodářské spolupráci týkající se Afghánistánu (RECCA) pro podporu obchodu i regionální spolupráce.

Evropská unie a Pákistán uznaly význam úsilí, které Pákistán a Indie vyvíjí ve snaze o normalizaci vztahů. Evropská unie a Pákistán podpořily zavedení opatření pro budování důvěry a vytvoření podmínek vedoucích ke znovu zahájení  a udržení  Smíšeného  dialogu.

Demokracie, veřejná správa a podpora lidských práv

Evropská unie uvítala významný pokrok Pákistánu v přechodu k demokratickému občanskému státnímu zřízení po parlamentních volbách v únoru 2008. Vedoucí představitelé ocenili úsilí Pákistánu vynaložené na uskutečnění vize demokratického pokrokového sociálního státu prosazujícího upevnění demokratických institucí, právního státu a dosažení hospodářského a sociálního rozvoje. Vedoucí představitelé ujistili Pákistán, že v případě potřeby mu poskytnou pomoc na podporu reformy volebního systému. V této souvislosti také připomněli význam doporučení volební pozorovatelské mise EU.

Evropská unie rovněž ocenila úsilí, které Pákistán vynaložil na začlenění žen a menšin do společenských, hospodářských a politických struktur, a povzbudila další snahy v této oblasti. Obě strany zdůraznily význam otevřeného a konstruktivního dialogu mezi EU a Pákistánem na fórech pro lidská práva, který bude veden v duchu rovnosti a vzájemného respektu. Je velmi důležité provádět příslušné mezinárodní úmluvy na poli lidských práv.
 
Rozvoj

Obě strany přivítaly výsledky setkání Skupiny přátel demokratického Pákistánu a konference dárců ze dne 17. dubna v Tokiu, při níž bylo na rozvojovou pomoc přislíbeno více než 5 miliard USD. Členské státy EU a Evropská komise se společně zavázaly poskytnout přibližně 1,8 miliardy USD. Obě strany zdůraznily význam neprodleného naplnění těchto příslibů. Na vrcholné schůzce byla zdůrazněna důležitost hospodářské stability při řešení základních příčin chudoby a konfliktů.

Vedoucí představitelé se shodli na tom, že v rámci stávajících finančních výhledů by spolupráce mezi Evropskou unií a Pákistánem měla být v souladu s rozvojovou strategií pákistánské vlády, jak byla představena Skupině přátel demokratického Pákistánu. Shodli se na tom, že zvláštní pozornost by měla být věnována odvětví zdravotnictví, vzdělávání včetně odborné přípravy, rozvoje venkova a také technické pomoci související s obchodem a podpoře demokratických institucí.

Energetika

Vedoucí představitelé uznali potřebu pracovat na dosažení spolehlivých, bezpečných,  dostupných a udržitelných dodávek energie. Obě strany se dohodly na úzké spolupráci v  oblastech podpory energetické účinnosti a energetických úspor; rozvoje dostupných technologií pro čistou energii; stanovení nových, obnovitelných, konvenčních i nekonvenčních zdrojů energie; technologií a odborných znalostí. Přivítaly závazek Evropské unie podpořit rozvoj obnovitelné energie v Pákistánu a spolupráci s Evropskou investiční bankou jako součást nástroje pro financování větším počtem dárců zaměřeného na výstavbu vodních elektráren.

Obchod

Evropská unie a Pákistán uznaly význam pevných obchodních vztahů a jejich souvislost s hospodářskou prosperitou a stabilitou. Pákistán vyjádřil svůj záměr usilovat o hospodářskou rozmanitost a budovat kapacity pro účinnější obchod.

Evropská unie a Pákistán budou společně pracovat na další liberalizaci obchodu se zbožím a službami, aby vzájemně podpořily přístup na trh a sbližování v otázkách regulace. Dohodly se na tom, že vedle již existujících kontaktů na pracovní úrovni povýší specializovaný dialog, aby se posílily dvoustranné obchodní vztahy, mimo jiné prostřednictvím možné dohody o volném obchodu.

V krátkodobém výhledu budou Evropská unie a Pákistán pokračovat v přezkumu překážek obchodu a EU bude dále pomáhat Pákistánu, aby plnil zdravotní a fyto-sanitární požadavky EU na produkty rybolovu i další produkty.

Evropská unie se bude zabývat otázkou, jak by bylo možno nahlížet na jednotlivé aspekty preferenčního celního režimu (GSP+) v souvislosti s přípravou nového nařízení o GSP tak, aby z tohoto režimu mohly mít prospěch nové země, případně i Pákistán. Pákistán opětovně ujistil, že ratifikuje zbývající úmluvy OSN.

Evropská unie a Pákistán se dohodly na přezkumu své spolupráce ve sféře budování kapacit souvisejících s obchodem s cílem spolupráci v této oblasti posilovat. Konkrétně se EU a Pákistán dohodly na prozkoumání další spolupráce v oblastech, jako jsou jakostní normy a duševní vlastnictví, aby se dále posílily dvoustranné obchodní vztahy.

Celosvětové otázky

Strany diskutovaly o světové finanční situaci i o výsledku summitů G20. Shodly se na tom, že je nutné, aby vlády a mezinárodní finanční instituce pracovaly na řešení dopadu hospodářského poklesu společně. Obě strany rovněž uvítaly významné posílení zdrojů mezinárodních finančních institucí a zdůraznily společný zájem na stabilním a dobře fungujícím mezinárodním měnovém systému.

Vedoucí představitelé také znovu potvrdili svůj závazek  vůči  volnému obchodu a vzali na vědomí aktuální stav vyjednávání o rozvojové agendě z Dohá. Zavázali se k rychlému, ambicióznímu, vyváženému a komplexnímu uzavření kola jednání o obchodu z Dohá a stavět při tom na již dosaženém pokroku. Taková dohoda by světovému hospodářství, a zejména rozvojovým zemím, přinesla značný prospěch.

Vedoucí představitelé zopakovali, že je nezbytně nutné pokračovat ve spolupráci v oblasti změn klimatu a pracovat na dosažení celosvětové dohody na konferenci v Kodani v prosinci 2009.

Další záležitosti

Evropská unie a Pákistán, země s bohatou kulturní tradicí, uznaly, že kultura je důležitým nástrojem pro dosažení užší spolupráce mezi zeměmi, a shodly se na jejím podporování.
 
Vedoucí představitelé vrcholné schůzky uvítali horizontální dohodu v oblasti letecké dopravy mezi EU a Pákistánem, která byla podepsána v Bruselu dne 24. února 2009 a která podpoří leteckou dopravu mezi EU a Pákistánem a představuje důležitý krok pro další posílení spolupráce mezi Evropskou unií a Pákistánem v oblasti letecké dopravy.

Datum aktualizace: 16.8.2011 15:18

nahoru

přímé odkazy

  

Kvíz

E-pohlednice

Chat

Kalendář

Předchozí měsíc červen 2009 Následující měsíc
Po Út St Čt So Ne
1.6. - seznam událostí 2.6. - seznam událostí 3.6. - seznam událostí 4.6. - seznam událostí 5.6. - seznam událostí 6.6. - seznam událostí 7.6. - seznam událostí
8.6. - seznam událostí 9.6. - seznam událostí 10.6. - seznam událostí 11.6. - seznam událostí 12.6. - seznam událostí 13.6. - seznam událostí 14.6. - žádná událost
15.6. - seznam událostí 16.6. - seznam událostí 17.6. - seznam událostí 18.6. - seznam událostí 19.6. - seznam událostí 20.6. - žádná událost 21.6. - žádná událost
22.6. - seznam událostí 23.6. - seznam událostí 24.6. - seznam událostí 25.6. - seznam událostí 26.6. - seznam událostí 27.6. - seznam událostí 28.6. - seznam událostí
29.6. - seznam událostí 30.6. - seznam událostí

rychlá navigace