Podnikatelské prostředí

Po transformaci organizační struktury hospodářství a institucionálního rámce v devadesátých letech se současný stav podnikatelského prostředí v České republice zcela blíží stabilizovanému uspořádání. V současnosti je již plně srovnatelný s úrovní, běžnou v ostatních zemích Evropské unie (EU), s níž od 1. května 2004 sdílí ČR společný vnitřní trh.

 

Právní formy podnikání

Úspěšně se rozvinuly jak živnostenské podnikání, tak podnikání velkých společností. V České republice je v zásadě možné podnikat jako fyzická osoba – podnikatel – nebo jako uměle vytvořený subjekt – právnická osoba. K podnikání jako fyzická osoba postačuje získat povolení k podnikání neboli živnostenský list. Druhy právnických osob jsou obdobné jako ve většině evropských zemí: akciová společnost, společnost s ručením omezeným, veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, družstvo, sdružení. Pravidla a podmínky pro jejich fungování jsou rovněž odvozeny od pravidel běžných ve většině států EU.

Daňový systém 

Daňový systém ČR je v hlavních znacích podobný systémům většiny vyspělých zemí, zejména evropských. Také normy v oblasti účetnictví byly přizpůsobeny pravidlům platným v celé EU, což dále prohlubuje možnost evropské spolupráce. Česká republika rovněž uzavřela s řadou zemí smlouvy o zamezení dvojího zdanění, které se týkají dividend, úroků a tantiém. Daňové příjmy pocházejí zhruba ve stejné míře z nepřímých a přímých daní. Mezi přímé daně patří daň z příjmu fyzických osob, daň z příjmu právnických osob, daň z nemovitostí, daň z převodu nemovitostí, silniční daň a daně dědické a darovací. Nepřímé daně tvoří především daň z přidané hodnoty (DPH) a dále spotřební daně a cla.

Daň z příjmu fyzických osob má jednotnou sazbu ve výši patnácti procent. Daní jsou zatíženy příjmy zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných. Daň z příjmu právnických osob je stanovena ve výši dvacet jedna procent. Od roku 2003 do současnosti se postupně snižují daňové sazby. Investiční fondy a investiční společnosti podléhají nižší sazbě daně ve výši pěti procent. Daní z nemovitostí jsou zatíženy pozemky a budovy a platbě silniční daně podléhají pouze vozidla, která jsou používána nebo určena k podnikání. Sazba daně z převodu nemovitostí je stanovena ve výši tří procent a platí ji prodávající. Nakupovat nemovitosti bez omezení může jakákoliv společnost registrovaná v ČR. Nákup nebo převod nemovitosti musí být pouze zaregistrován u příslušného katastru nemovitostí.

Daň z přidané hodnoty je harmonizována s příslušnými předpisy EU. Podléhají jí naprostá většina zdanitelného plnění v ČR i zboží z dovozu. Základní sazba daně je stanovena ve výši devatenácti procent a snížená sazba ve výši devíti procent. Většina zboží a služeb podléhá základní sazbě. Rovněž spotřební daně jsou harmonizovány s příslušnými směrnicemi EU. Spotřebním daním podléhají minerální oleje, líh, pivo, víno a tabákové výrobky. 

Investiční klima

Ke zvýšení zájmu o investice v České republice došlo nejen díky příznivé geografické poloze (blízkost východních trhů), ale také díky solidní infrastruktuře. Investoři hodnotí pozitivně jak dobrou ochranu investic tak nastavení systému investičních pobídek. Podmínky pro investice jsou ale v ČR příznivé i díky mnoha dalším faktorům. Kromě politické a ekonomické stability je to například nulová diskriminace. Podle českého zákona jsou si totiž zahraniční i domácí osoby ve všech oblastech rovny, ochranou majetkových práv počínaje a investičními pobídkami konče. Česká republika je členem mezinárodní organizace na ochranu investic (MIGA) a podepsala řadu dvoustranných mezinárodních smluv, které podporují a chrání zahraniční investice.

Na vysoké úrovni je v České republice také ochrana majetkových práv. Česká republika je rovněž signatářem mezinárodních dohod o autorských právech. Existující legislativa tak zaručuje ochranu všech forem majetku, včetně patentů, autorských práv nebo obchodních značek. Pokud jde o distribuci a expatriaci zisků českými dceřinými společnostmi ve prospěch jejich zahraničních mateřských společností, neexistují žádná omezení s výjimkou povinností u akciových společností a společností s ručením omezeným vytvářet povinný rezervní fond a platit srážkové daně.

Klíčová odvětví 

Česká republika se aktivně snaží podporovat investice ve vysoce ceněných sektorech. Mezi ně patří automobilový průmysl, letecký průmysl, přesné strojírenství, elektrotechnika a elektronika, genomika a biotechnologie (life sciences), medicínská technika, strategické služby, IT a vývoj softwaru. Tyto sektory staví zejména na průmyslové tradici, kvalitních technických vysokých školách či výborných jazykových znalostech české populace.

Tahouny růstu se v nové dekádě stávají jiná odvětví než ta, která dominovala v objemech výroby i v tržbách ještě v devadesátých letech. Například český průmysl je nyní ve své nové podobě „odlehčenější“ a je posunut směrem k atraktivnějším a oceňovanějším odvětvím. V průmyslu nyní pracuje téměř třetina z celkového počtu zaměstnaných v české ekonomice, to je téměř 1,3 milionu pracovníků. Ti jsou soustředěni zhruba do sto padesáti tisíc firem. Vedle automobilového sektoru, jenž v současné době do značné míry stojí za růstem hospodářství ČR, se velmi ambiciózně projevují také chemický a farmaceutický sektor. Ten nyní zaměstnává přibližně sto dvacet tisíc zaměstnanců.

Renomé České republiky jakožto místa s automobilovou výrobou vychází ze skutečnosti, že zde působí jedna ze tří nejstarších automobilových společností na světě. Hlavním současným přínosem pro automobilové strojírenství a výrobu jsou vynikající způsobilost a inovační řešení českých techniků společně s konkurenceschopnými servisními náklady. Významným subdodavatelským odvětvím pro výrobu automobilů je produkce plastových výrobků. Toto odvětví však dodává polotovary i pro všechny další segmenty průmyslu. České hi-tech strojírenství je zastoupeno většinou sektorem přesného strojírenství, především výrobou nástrojů (řezacích strojů a strojů pro tvarování kovů) a výrobou strojních vybavení. Výroba kovoobráběcích strojů má v ČR více než stoletou tradici.

Česká republika nabízí také řadu příležitostí v mikroelektronickém a elektronickém průmyslu. Země je vhodná pro založení výrobního zařízení, designérského centra, spuštění společného podniku s českou společností, nebo dokonce k zajištění zdrojů koncových výrobků z již existujících českých zařízení. Elektronický a mikroelektronický průmysl se sto osmdesáti tisíci zaměstnanci patří mezi druhé největší průmyslové odvětví v republice.

Umístění strategických služeb do skutečného středu Evropy nabízí řešení dostupná za velice konkurenceschopých nákladů a má i jiné výhody. Česká republika nadále zůstává nejpokročilejším IT trhem ve střední Evropě a zvyšující se technologická gramotnost českých koncových uživatelů poskytuje tržní příležitosti malým hráčům i tradičním velkým dodavatelům technologií. Mezi projekty klasifikované jako strategické služby patří například ICT odborná centra řešení, centra vývoje softwaru, zákaznická kontaktní centra, hi-tech opravárenská centra či centra sdílených služeb. 

Věda, výzkum, vzdělávání

S ohledem na hluboce zakořeněného ducha inovace a vysoký počet kvalifikovaných absolventů středních a vysokých škol se v poslední době zvyšuje počet světových společností, které zahájily v České republice své vědeckovýzkumné a inovační aktivity.

Čeští vědci jsou celosvětově uznávaní pro své objevy i novátorské přístupy v mnoha vědních oborech. České laboratoře tak svět zásobují chytrými a praktickými objevy – od počítače ovládaného očima pro tělesně postižené nebo stroje k výrobě nanovláken přes nejmodernější léky bojující s virem HIV, rakovinou či žloutenkou typu B až po nové kriminalistické metody. V dnešní době jsou čeští vědci součástí mnoha týmů, které se podílejí na vývoji klíčových technologií. Do naprosté světové špičky patří zejména čeští chemici, jejichž renomé i výsledky jsou nepřehlédnutelné.

Vedle známých programů EU na podporu vědy a výzkumu (například 7. FP, CIP) vypisuje v České republice programy a s nimi spojené dotace na podporu vědy hned několik institucí. Jednou z nich je například Akademie věd České republiky, vedle ní však mnohdy dotace poskytují také jednotlivá ministerstva.

Exportní úspěšnost 

Průvodními jevy stability české ekonomiky jsou v posledních letech aktivní saldo bilance zahraničního obchodu a setrvalé posilování kurzu domácí měny. Z dnešního pohledu je důležité, že v době transformace z centrálně řízené ekonomiky na ekonomiku tržní po roce 1989 dokázalo české hospodářství v soukromých rukou velice pružně nalézt náhradu za trhy ve východní Evropě a v dalších zemích pod sovětským vlivem, které v podstatě zanikly. Stále se zvyšující kvalita české produkce si postupně otevřela cestu i na náročné západoevropské a světové trhy, kde si udržuje vysokou konkurenceschopnost.

Úspěšně se rozvíjí především intrakomunitární obchod, tedy obchodní výměna se zeměmi Evropské unie, jejichž podíl na celkovém obratu činí bezmála osmdesát procent. Přebytek v obchodě s EU dosáhl v roce 2007 téměř čtyři sta padesát miliard korun a pokryl vysoké deficity s mimoevropskými zeměmi (sto sedmdesát čtyři miliard korun; zhruba 6,3 miliardy eur), SNS – Společenství nezávislých států (šedesát tři miliard korun; zhruba 2,3 miliardy eur) a rozvojovými ekonomikami (padesát tři miliard korun; zhruba 1,9 miliardy eur). Z jednotlivých zemí si pozici největšího obchodního partnera udrželo Německo (kam směřuje přes třicet procent tuzemského vývozu) před Slovenskem (s podílem zhruba devíti procent).

Rozvinutý zahraniční obchod představuje v současnosti jednu ze základních podmínek pozitivního hospodářského vývoje v ČR. Vývoz zboží a služeb má pozitivní vliv na zvýšení konkurenceschopnosti domácích firem, na snížení nezaměstnanosti, růst produktivity práce a na zrychlení inovačních procesů. 

Současným hlavním trendem je nepochybně další internacionalizace českého podnikání – zakládání poboček v zahraničí, spojování se s konkurencí, outsourcing výroby a zvyšování přidané hodnoty v procesně řízených společnostech. Všichni aktéři na trhu, včetně tvůrců institucionálního rámce, si uvědomují, že v současnosti rozhoduje nejen kvalita zboží a služeb, ale také kvalita vzdělání, veřejných služeb a podmínek podnikání v nejširším slova smyslu.

 

Odkazy:

Datum aktualizace: 16.8.2011 16:02

nahoru

přímé odkazy

  

Kvíz

E-pohlednice

Chat

Kalendář

Předchozí měsíc červen 2009 Následující měsíc
Po Út St Čt So Ne
1.6. - seznam událostí 2.6. - seznam událostí 3.6. - seznam událostí 4.6. - seznam událostí 5.6. - seznam událostí 6.6. - seznam událostí 7.6. - seznam událostí
8.6. - seznam událostí 9.6. - seznam událostí 10.6. - seznam událostí 11.6. - seznam událostí 12.6. - seznam událostí 13.6. - seznam událostí 14.6. - žádná událost
15.6. - seznam událostí 16.6. - seznam událostí 17.6. - seznam událostí 18.6. - seznam událostí 19.6. - seznam událostí 20.6. - žádná událost 21.6. - žádná událost
22.6. - seznam událostí 23.6. - seznam událostí 24.6. - seznam událostí 25.6. - seznam událostí 26.6. - seznam událostí 27.6. - seznam událostí 28.6. - seznam událostí
29.6. - seznam událostí 30.6. - seznam událostí

rychlá navigace